توسعه ی سامانه ی SMS برای ما حکم دریچه ای رو داشت که به دنیای ارتباطات باز می شد...